نحوه‌ی صعود و سقوط تیم‌ها در لیگ‌های دسته برتر، ۱، ۲ و ۳

هیات رییسه انتقالی فدراسیون فوتبال طی مصوبه ای نحوه صعود و سقوط تیم ها در لیگ های برتر، دسته ‌١، ‌٢ و ‌٣ (سال ‌٨۶- ‌٨۵ ) را به شرح اعلام کرد.به گزارش ایسنا، تیم‌های اول و دوم گروه‌های B و A لیگ دسته اول ‹جمعاً ‌۴ تیم› بصورت ضربـدری و رفت و بـرگشت دیدارهای خود را برگزار کرده و دو تیم برنده مستقیماً به لیگ برتر ‹‌٨٧ – ‌٨۶› صعود می‌کنند.‹‹ نحوه صعود و نزول تیم‌های شرکت کننده در رقابتهای قهرمانی فوتبال باشگاههای کشور ‹ ‌٨۶ – ‌٨۵ › ››الف: لیگ دسته اول‌١ / الف: طبق بند ‌٣-۱-۳ آئین نامه مسابقات به شماره ‌١١/٧� ٩٢/٢۶١ مورخ هفتم شهریور‌٨۵، تیم‌های اول و دوم گروه‌های B و A لیگ دسته اول‹جمعاً ‌۴ تیم› بصورت ضربـدری و رفت و بـرگشت دیدارهای خود را برگزار کرده و دو تیم برنده مستقیماً به لیگ برتر ‹‌٨٧ – ‌٨۶› صعود می‌کنند.‌٢ / الف: تیم صنعت نفت آبادان مستقیماً به لیگ برتر ‹ ‌٨٧ – ‌٨۶ › صعود می‌کند.‌٣ / الف: دو تیم بازنده گروه‌های B و A از مسابقات فوق الاشاره ‹ ردیف ‌١/الف › و همچنین تیمهای رده پانزدهم و شانزدهم لیگ برتر، به قید قرعه و بصورت رفت و برگشت دیدار می‌کنند و دو تیم برنده بصورت رفت و برگشت با یکدیگر مسابقه می دهند که در نتیجه تیم برنده از این مسابقه بعنوان تیم هیجدهم سهمیه حضور در لیگ برتر ‹‌٨٧-۸۶› را کسب می کند. بدین ترتیب مسابقات دوره هفتم لیگ برتر سال ‹ ‌٨٧-۸۶ › باشرکت ‌١٨ تیم برگزار خواهد شد.


ضمناً، سه تیم باقیمانده دیگر درمسابقات دسته اول ‹‌٨٧-۸۶› شرکت خواهند کرد.‌۴ / الف: دو تیم انتهای جدول از گروههای B و A لیگ دسته اول ‹جمعاً ‌۴ تیم› ، بصورت ضربدری و رفت و برگشت دیدار می‌کنند و دو تیم برنده این مسابقات در لیگ دسته اول ابقاء می شوند و دو تیم بازنده به لیگ دسته دوم ‹‌٨٧-۸۶› سقوط می کنند.‌۵ / الف: مسابقات لیگ دسته اول در فصل ‹‌٨٧-۸۶› با تعداد ‌٢۴ تیم شامل:


پنـج تیم بازنـده از مجموع مسابقات مندرج در ردیفهای ‌١/الف و ‌٣/الف + ‌١۵ تیم باقیمانده از گروههای B و A دسته اول + چهارتیم صعودکننده ازمسابقات لیگ دسته دوم. مسابقات در ‌٢ گروه ‌١٢ تیمی برگزار می‌شود.
ب: لیگ دسته دوم‌١ / ب: طبق بند ‌٣-۱-۴ آئین نامه مسابقات،تیم اول و دوم گروههای B و A لیگ دسته دوم ‹جمعاً ‌۴ تیم› به لیگ دسته اول ‹‌٨٧ – ‌٨۶› صعود می‌کنند.‌٢ / ب: دوتیم انتهای جدول از گروههای B و A لیگ دسته دوم ‹جمعاً ‌۴ تیم› ، بصورت ضربدری و رفت و برگشت دیدارهای خود را برگزار کرده و دوتیم برنده در لیگ دسته دوم ابقاء می شوند و دوتیم بازنده به لیگ دسته سوم ‹ ‌٨٧ – ‌٨۶ › سقوط می‌کنند.‌٣ / ب: مسابقات لیگ دسته دوم در فصل ‹‌٨٧-۸۶› با تعداد ‌٢٨ تیم شامل:


دوتیم سقوط کننده از لیگ دسته اول ‹ مندرج در ردیف ‌۴/الف› + دوتیم ابقاء شده از لیگ دسته دوم ‹مندرج در ردیف ‌٢/ب› + ‌٢� تیم باقیمانده از مسابقات دسته دوم + چهار تیم صعود کننده ازمسابقات لیگ دسته سوم
ج: لیگ دسته سومصعود و نزول طبق آئین نامه مربوطه است و مسابقات لیگ دسته سوم در فصل ‹‌٨٧-۸۶› با تعداد ‌۴٨ تیم شامل:


دوتیم سقوط کننده از لیگ دسته دوم ‹ مندرج در ردیف ‌٢/ب› + ‌١٢ تیم باقی مانده از مرحله دوم و سوم مسابقات دسته سوم + ‌٢٩ قهرمان استانها + قهرمان و نایب قهرمان و توابع تهران + قهرمان کرج ، و در ‌٨ گروه ‌۶ تیمی و براساس بعد جغرافیایی تقسیم و بصورت دوره ای ‹رفت وبرگشت› برگزار می‌شود.