نحوه دریافت ریز مکالمات تلفن ثابت
ریز مکالمات تلفنی تنها به مشترکان و صاحب امتیاز تلفن، وکیل، نمایندگان تام الاختیار اشخاص حقوقی و مستاجرین در صورت داشتن اجازه نامه معتبر ارائه می‌شود.    
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، ارائه مکالمات تلفنی علاوه بر مشترکات و صاحب امتیاز تلفن به وکیل و نمایندگان قانونی مشترک و ارائه وکالتنامه رسمی یا قیم نامه، نمایندگان تام الاختیار اشخاص حقوقی شامل شرکتها، موسسات و نهادهای دولتی یا خصوصی با معرفی نامه (بالاترین مقام اجرایی مسئول) و استفاده کنندگان (مستاجر) با ارائه نامه معتبر (تا قبل از انقضای مدت اجاره) نیز تعلق می‌گیرد.
برای دریافت ریز مکالمات تلفنی ارائه کارت شناسای و قبض پرداخت شده کارکرد تلفن ضروری است.