نظرسنجی از دانشگاهیان درباره برنامه اتمی ایران

جدیدترین آمار مربوط به دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی که طی نظرسنجی «مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی» استخراج شده، نشان‌دهنده دقت و توجه بیش از پیش اقشار نخبه جامعه نسبت به تحولات موضوع هسته‌ای کشور و همچنین هماهنگی، تأیید و حمایت قاطع آنها از سیاست‌های اتخاذ شده مسئولان در این باره است.

 از میان گروه اساتید و اعضای هیأت علمی ۵۶.۶ درصد تعلیق داوطلبانه فعالیت‌های هسته‌ای را از دیدگاه اروپائیان اقدامی برای اعتماد سازی از جانب ایران برشمرده‌اند. ۴۹.۷ دانشجویان نیز همین پاسخ را انتخاب کرده‌اند.

 65.8 درصد از گروه اساتید همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران برای شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را فراتر از مقررات NPT ارزیابی کرده و ۵۶.۹ درصد نیز همکاری داوطلبانه کشورمان با آژانس در چارچوب پروتکل الحاقی را بدون اینکه به تصویب مجلس رسیده باشد، نشانه حسن نیت ایران خوانده‌اند. این آمار در گروه دانشجویان به ترتیب ۵۳.۳ و ۵۱.۱ درصد بوده است.

 همچنین بیش از ۸۹.۱ درصد از اساتید دانشگاه و ۸۶.۹ درصد از دانشجویان با این ادعای برخی قدرتهای خارجی مبنی بر اینکه ایران با داشتن منابع نفت و گاز نیازی به استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق ندارد، مخالف بوده‌اند.

 63.4 درصد از اعضای هیأت علمی با این موضوع که ایران در صورت تهدید کشورمان به ارجاع پرونده‌اش به شورای امنیت با شرایط کشورهای اروپایی موافقت کند، مخالفت کرده‌اند و ۶۲.۳ درصد از ایشان نیز همین پاسخ را حتی در صورت تهدید ایران به تحریم اقتصادی و سیاسی تکرار کرده‌اند. در عین حال ۵۶ و همچنین ۵۲.۳ درصد از دانشجویان نیز به ترتیب همین نظر اساتید دانشگاه را تایید کرده‌اند.

از سوی دیگر ۸۱ درصد از اساتید و ۷۶.۹ دانشجویان رفتار کشورهای اروپایی و ۷۵.۲ درصد از اعضای هیأت علمی و ۶۵ درصد دانشجویان هم رفتار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران در مورد حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را «تبعیض آمیز» و «دیکته شده از سوی آمریکا» ارزیابی کرده‌اند.

صرفا ۹.۲ درصد اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در پاسخ به رفتار مطلوب خود اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارجاع شود، موافقت خود را با تعطیلی مراکز غنی سازی اعلام کرده‌اند. این رقم در گروه داشجویان هم تنها ۹.۴ درصد است.

نتیجه دیگر این نظر سنجی این است که ۶۸.۵ درصد از اساتید دانشگاه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را «حیثیتی و اقتصادی» خوانده‌اند که این میزان در بین دانشجویان ۶۸.۹ درصد بوده است.

حدود ۶۰ درصد از پرسش شوندگان عضو هیأت علمی و ۵۴ درصد از دانشجویان تاکیدشان بر این نکته است که مخالفت آمریکا و کشورهای اروپایی با ادامه تحقیقات هسته‌ای ایران باعث افزایش همبستگی ملی در داخل خواهد شد و تنها ۴.۴ درصد از اساتید اظهار داشته‌اند که این موضوع باعث مشکلات اقتصادی خواهد شد.

بر اساس آمار استخراج شده در این نظرسنجی، ۵۵.۶ درصد از اساتید دانشگاه بر این اعتقادند که اتخاذ چنین روشی از جانب اروپا و آمریکا، بحران انرژی را تشدید کرده و باعث افزایش قیمت نفت می شود که این دیدگاه ۵۶.۹ درصد در میان دانشجویان بوده است.

گفتنی است، میانگین سنی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی شرکت کننده در این نظرسنجی ۴۴.۷ سال بوده و مدرک تحصیلی ایشان ۶۴.۱ درصد دارای دکترای تخصصی، ۱۰.۸ درصد دکترای عمومی و ۲۴.۴ درصد مدرک کارشناسی ارشد داشته‌اند.

همچنین میانگین سنی پاسخگویان دانشجو در این نظرسنجی ۲۲.۶ سال بوده، ۶۴.۹ درصد از آنها دارای کارشناسی، ۲۴.۶ درصد کارشناسی ارشد و ۱۰.۳ درصد مدرک دکترا داشته‌اند.

نظرسنجی مربوط به دانشجویان ۱۴ و ۱۵ اسفند و نیز نظرسنجی اساتید دانشگاه روزهای ۱۶ و ۱۷ اسفند ماه صورت گرفته است.