آخرین مطالب
گرانترین کالاها و محصولات فروش اینترنتی در ایراندرج حدیث پیامبر در مورد زنان بر روی فاکتور فست فود!۱۰ بازیکن برتر بازی FIFA 21تبلیغ حرمت سقط جنین توسط یک مسیحی در پشت ماشین!مجموعه ۳۰ جمله عاشقانه، انگیزشی، فلسفی و مفهومیدرباره شهدای عراقی که برای ایران جنگیدند!

نقاب :ترانه ای ازافشین یدالهی

هي‌ بازيگر ! گريه‌ نکن‌ ! ما همه‌مون‌ مثل‌ِ هميم‌ !
صبحا که‌ از خواب‌ پا مي‌شيم‌ نقاب‌ به‌ صورت‌ مي‌زنيم‌ !
يکي‌ معلم‌ مي‌شه‌ وُ يکي‌ مي‌شه‌ خونه‌به‌دوش‌ !
يکي‌ ترانه‌ ساز مي‌شه‌ ، يکي‌ مي‌شه‌ غزل‌فروش‌ !
يکي‌ رئيس‌ِ کارخونه‌ ، يکي‌ يه‌ قاتل‌ شرور !
يکي‌ وکيل‌ ، يکي‌ وزير ، يکي‌ گدا ، يکي‌ سپور !
کهنه‌ نقاب‌ِ زنده‌گي‌ تا شب‌ رو صورتاي‌ ماس‌ !
گريه‌هاي‌ پُشت‌ِ نقاب‌ مثل‌ِ هميشه‌ بي‌صداس‌ !

هر کسي‌ هستي‌ يه‌ دفه‌ قَد بکش‌ از پُشت‌ِ نقاب‌ !
از رو نوشته‌ حرف‌ نزن‌ ، رهاشو از پيله‌ي‌ خواب‌ !
نقشه‌ي‌ يه‌ دريچه‌ رُ رو ميله‌ي‌ قفس‌ بکش‌ !
براي‌ يک‌بار که‌ شده‌ جاي‌ خودت‌ نفس‌ بکش‌ !

کاشکي‌ مي‌شد تو زنده‌گي‌ ما خودمون‌ باشيم‌ُ بَس‌ !
تنها براي‌ يک‌ نگاه‌ ، حتا براي‌ يک‌ نفس‌ !
تا کي‌ به‌ جاي‌ خودِ ما نقاب‌ِ ما حرف‌ بزنه‌ ؟
تا کي‌ سکوت‌ُ رَج‌ زدن‌ ، نقش‌ِ نمايش‌ِ منه‌ ؟
آي‌ نمايشنامه‌نويس‌ ! نقش‌ من‌ُ به‌ من‌ بده‌ !
نقش‌ِ جدال‌ِ آخرِ تن‌ به‌ تن‌ُ به‌ من‌ بده‌ !
مي‌خوام‌ همين‌ ترانه‌ رُ رو صحنه‌ فرياد بزنم‌ !
نقابم‌ُ پاره‌ کنم‌ ، جاي‌ خودم‌ داد بزنم‌ !

هر کسي‌ هستي‌ يه‌ دفه‌ قَدبکش‌ از پُشت‌ِ نقاب‌
از رو نوشته‌ حرف‌ نزن‌ ، رهاشو از پيلة‌ خواب‌
نقشة‌ يه‌ دريچه‌ رُ رو ميلة‌ قفس‌ بکش‌
براي‌ يک‌ بار که‌ شده‌ جاي‌ خودت‌ نفس‌ بکش‌