نقشه زن جوان برای فراری دادن ۲ زندانی نقش بر آب شد


 
images/20070728/woman.jpg
 
:زنی که قصد داشت با استفاده از اسناد جعلی ، ۲زندانی را فراری دهد با هوشیاری بازپرس دادسرای جنایی تهران دستگیر شد.
به گزارش «جام جم»، به دنبال چند فقره شکایت در زمینه سرقت های مسلحانه در شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی ، موضوع این شکایت ها در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت و با بررسی و تحقیق در این زمینه معلوم شد، اعضای این باند از مجرمان سابقه داری هستند که پس از آزادی از زندان با استفاده از سلاح اقدام به سرقت از مردم می کنند. با جمع بندی اطلاعات مربوط به این سرقت ها، ماموران اعضای این باند را یکی پس از دیگری شناسایی و در اقدام ضربتی دستگیر کردند.


آغاز تحقیقاتبا انتقال ۵عضو این باند به شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی ، بازپرس روشن تحقیقات گسترده خود را آغاز کرد و آنها با اعتراف به چندین فقره جرم ، با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.
این گزارش حاکی است ، یک ماه پس از دستگیری اعضای این باند، پنجشنبه گذشته زنی با مراجعه به شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی عنوان کرد، ۲نفر از متهمان دستگیر شده همسر و برادر او بوده و در صورت توافق بازپرس پرونده ، وی قرار وثیقه آنها را تودیع خواهد کرد تا هر زمان که نیاز بود، آنها در دادسرا خود را معرفی کنند.
به دنبال این درخواست و موافقت بازپرس جنایی هنگامی که ۲جلد سند ملکی از سوی زن جوان ارائه شد، بازپرس پرونده پی برد اسناد ارائه شده به طرز ماهرانه ای جعل شده است.


دستگیری زن متهمبه دنبال این ماجرا، بازپرس روشن دستور بازداشت زن جوان را صادر کرد و در تحقیق از وی متهم اعتراف کرد، هیچ نسبتی با ۲عضو دستگیر شده باند ندارد و او خود نیز یکی از اعضای باند است و پس از دستگیری تصمیم گرفته است تا با پرداخت مبالغ گزاف و تهیه سند جعلی ۲همدست خود را از زندان فراری دهد.
با ثبت این اعترافات ، در مرحله بعدی ماموران ، دیگر همدست زن متهم را که یک جاعل حرفه ای است ، شناسایی و دستگیر کردند. تحقیق در این زمینه ادامه دارد.