نقشه ی جنگ یک سالک مبارز …

نقشه ی جنگ یک سالک مبارز …

یک سالک مبارز ، برای شادی روح عمه ی مرحومش راه خود را آغاز نمی کند !

یک سالک مبارز ، برای آزادی مطلق خودش ، از تمام محدودیت های مادی و غیر مادی تلاش می کند . او با دروغ گویی های بنیادین ، اهداف شخصیش را پشت واژه های عوام فریبانه ای مثل رضایت خداوند پنهان نمی کند . او تنها برای اهداف و اراده ی خودش راه مبارزه را بر می گزیند .

یک سالک مبارز ، به تمام محدودیت های کوچک و بزرگ خود فکر می کند و بدنبال جهان بینی می گردد که بتواند راه آزادی مطلق را برایش ترسیم کند .

یک سالک مبارز ، به هیچ چیزی تعصب و وابستگی ذهنی نداشته و در برخورد با مسائل احساسات به خرج نمی دهد ، پس متوقف یا محدود نمی گردد .

یک سالک مبارز ، هیچ چیز را بعنوان سرنوشت خود نمی پذیرد ، و به دنبال قدرتی است که آینده اش را دقیقا طوری که خودش اراده می کند ، بسازد .

یک سالک محدودیت ها و مشکلات و مسائلش را لیست می کند و بجای تاسف یا تالم ، همیشه به دنبال کشف راه حل های جدید ، قویتر ، سریع تر و آسان تر است .

یک سالک مبارز ، دلش نمی خواهد در هیچ شرایطی اسیر بیماری ها شود .

یک سالک مبارز ، نمی خواهد قربانی کهولت سن و یا ضعف جسمانی شود .

یک سالک مبارز ، نمی خواهد اسیر احساساتی مثل عشق و نفرت ، شهوت ، خشم ، طمع ، وابستگی ، خودبزرگ بینی ، ترس ، خوشحالی ، درد ، غم ، نگرانی ، تشویش و … شود . او به دنبال سکوت و آرامش مطلق است ، نه تلاطم احساساتی که ناشی از نیاز ها و ضعف ها درونی است !

یک سالک مبارز ، نمی خواهد قربانی حوادث و وقایع غیر مترقبه شود . او نمی خواهد با یک سیل بیچاره شود ، با یک تصادف چلاق شود ، و یا در حین دویدن پایش به سنگی برخورد کرده و ناگهان با صورت به زمین بخورد !

یک سالک مبارز ، نمی خواهد قربانی جنگ ، سرقت ، تعرض ، شکنجه و یا آزار و اذیت دیوانگانی بشود که به هر قیمت به دنبال رسیدن اهداف خودشان هستند .

یک سالک مبارز ، نمی خواهد شکست بخورد ، سرخورده شود و سوالهایش بدون جواب بمانند .

یک سالک مبارز ، نمی خواهد اسیر جسمش باشد . ( محدودیت زمان و مکان ، سرما ، گرما ،بیماری و آسیب، گرسنگی ، خستگی ، خواب ، خوراک ، پوشاک ، مسکن و … )

یک سالک مبارز ، همیشه اهدافی را که برای آن ها مبارزه می کند مرور کرده و هرگز از مبارزه های سخت و یا شکست های مقطعی دلسرد نمی شود . زیرا درک کرده است ، تا زمانیکه به قدرت مورد نظر برای رسیدن به اهدافش دست نیافته ، همواره امکان دارد قربانی بلایای بی شمار و غیر مترقبه ای شود که روز به روز شرایط او را وخیم تر و اسف بار تر کرده و هر لحظه امکان وقوع آن ها وجود دارد .

یک سالک مبارز ، بجای اینکه اجازه دهد حوادث پیش آمده او را مجبور به حرکت کنند ، با تلاش و عزمی راسخ ، سعی می کند راهش را به سرانجام برساند . او به آرامش های فعلی و گذرای خود دل خوش نمی کند و می داند مشکلات و حوادث فقط برای دیگران نیستند ! و تا زمانیکه به آزادی مطلق دست نیافته ، همواره در خطر است .

یک سالک مبارز ، برای بهشت یا جهنم پس از مرگ و یا از روی ترس و احساسات مبارزه نمی کند . بلکه از روی اراده و آگاهی ، برای رسیدن به اهدافش در همین زندگی کنونی می جنگد .

یک سالک مبارز ، برای رسیدن به اهدافش به کسی ظلم نکرده و حریم های دیگران را زیر پا نمی گذارد .

یک سالک مبارز ، پی می برد که برای حل مسائلش ، هیچ نیازی به ایجاد تغییر دردنیای اطراف خود ندارد . او در می یابد که تمام وقایع زندگیش ، انعکاس نیرویی است که درون خودش قرار داشته و باید آن را به کار بیندازد . او ابتدا به شناسایی خودش می پردازد . کشف می کند یک روح است که در کالبد های مختلف اسیر شده تا راه تعالی و آزادی را طی کند . او باید با پاکسازی کالبد هایش و بکار انداختن نیروهای درونیش ، علت و معلول های خود و کائنات را دریافته و برای رسیدن به آزادی مطلق آن ها را کنترل کند .

یک سالک مبارز ، حتی پس از رسیدن به آزادی مطلق مادی و معنوی خویش ، هیچگاه متوقف نمی شود و برای کسب آگاهی و کشف های بیشتر ، همیشه تشنه و حریص است .

یک سالک مبارز ، پس از رسیدن به آزادی مطلق ونجات خودش ، در پی این است که اراده اش بتواند ، شرایط را برای وابستگان و افراد مورد نظرش کنترل کند .

یک سالک مبارز ، پس از رهایی خود ، به دنبال قدرت رهایی بخشیدن به دیگران می رود .

یک سالک مبارز ، پس از آزادی خود ، آزادی بخشیدن و کمک به سالکان دیگر را اولین هدف خود قرار می دهد . او راهنما بودن را انتخاب کرده و برای کمک به سالکان مبارزی که هنوز به آزادی نرسیده اند ، همیشه در حال کسب آگاهی و قدرت بیشتر است ، تا راه را برای دیگران آسان تر و کوتاه تر کند . اما این امر به معنی وقف کردن خود برای کار دیگران و یک تکلیف نیست ! این راهنمایی کردن از روی اراده و علاقه سالک بوده و در زمان هایی انجام می شود که سالک دوست داشته باشد !