نیازهای اساسی زنان و مردان

۱- مردان خواهان موفقیت بوده، زنان نیاز به تعلق پذیری دارند.

۲- زنان روحیه لطیف و حساس تری داشته و نیاز دارند احساسات خود را بزبان بیاورند، در پاسخ مردان میخواهند راه گشا و منجی باشند.

۳- مردان به شغلشان به دید جزئی از وجودشان مینگرند، زنان به خانواده خود چنین نگرشی دارند.

۴- مردان بیشتر هدف گرا بوده، اما زنان بیشتر گرایش به برآورده شدن نیازهای فعلی زندگی خود دارند.

۵- تصمیم گیری مردان بیشتر بر پایه اندیشه بوده، اما زنان بیشتر احساسی و با درک مستقیم تصمیم میگیرند.

۶-مردان جسم گرا و زنان رابطه گرا میباشند.

نیازهای مردان:

۱- یک شریک جنسی خوب.

۲- یک همدم اهل تفریح.

۳- یک همسر جذاب.

۴- یک منزل دنج و آرام.

۵- تحسین، احترام، اعتبار، همکاری، پذیرش.

۶- یک همسر حمایت کننده و مشوق.

۷-یک همسر وفادار.

* شکست = هراس مردان.

* آینه مرد = شغل +همسر (در واقع میزان عزت نفس و احترامی که مرد برای خود قائل است به میزان احترام و ارزشی است که همسر آن مرد برای وی قائل میباشد)

نیازهای زنان:

۱-عطوفت و مهر ورزی.

۲- گفتگو و درد دلهای صمیمانه. ارتباط تعاملی و همدلانه.

۳-صداقت و صراحت.

۴-حمایت مالی.

۵-همسری که خانواده اولویت زندگی وی باشد.

۶- همسری دلسوز، محافظت کننده، پشتیبان.

۷- امنیت، اعتماد بنفس و تائید.

۸-یک همسر وفادار و متعهد.

۹-جدی گرفتن مشکلات کوچک آنها.

۱۰- توجه و رغبت نشان دادن به احساسات، عقاید، پیشنهادات و کارهای روزمره آنها.

۱۱-احساس اینکه آنها یک شریک عشق ورزی میباشند و نه تنها یک ابزاری جنسی.

۱۲-قدردانی از زحمات آنها.

۱۳-همسری که در حضور دیگران به آنها احترام گذاشته و به وجودشان ببالد.

۱۴- بخشی از زندگی شوهر خود بودن: همسری که اهداف و مسائل شغلی خود را با آنها در میان می گذارد.

۱۵- نزدیکی: در آغوش گرفتن آنها.

۱۶- پذیرش آنها همانگونه که هستند. به آنها اجازه دهیم تا کامل نباشند و زیبایی ظاهری، شخصیت و موفقیتهای آنها را تصدیق کنیم.

۱۷-همسری که پدر خوبی برای فرزندان آنها باشد.

۱۸-یک هدیه کوچک و یا یک یادداشت عاشقانه از سوی همسران خود.

۱۹-یک مرد با اعتماد بنفس.

۲۰- یک مرد قدرتمند (از لحاظ جسمی، مالی و یا شخصیتی) اما در عین حال مهربان.

نکته آخر:

زنان با برقراری رابطه جنسی میخواهند به عشق برسند. اما مردان با عشق ورزی میخواهند به رابطه جنسی برسند.