هارون الرشید و مرد اعرابی

روزی هارون الرشید و عیسی‌بن جعفر منصور و فضل‌بن‌ربیع به شکار رفته بودند. در راه با یک نفر اعرابی مصادف شدند. عیسی‌بن‌ججعفر به طور مزاح به مرد اعرابی گفت:
– ای پدرسگ سلام علیکم.

مرد اعرابی گفت: چرا بدزبانی می‌کنی؟ به خدا باید جبران این اهانت را بنمایی.

عیسی پرسید که آیا برای جبران حاضر به قبول حکمیت این دو نفر هستی.

– گفت: آری!

هارون‌الرشید اظهار نمود که در عوض ناسزایی که به تو گفته‌است، یک درهم از او بگیر. مرد اعرابی پرسید: آیا این حکم عادلانه است؟

هارون و فضل هر دوجواب مثبت دادند. آنگاه مرد اعرابی سه درهم از جیب خود بیرون آورده و گفت: «این سه درهم را بگیرید و هر سه‌ی شما پدرسگ هستید!»