هدف از خلقت انسان چیست؟

 

هستی و همه اجزایش ، جهان و همه عناصرش ، و آنچه در این عرصه گاه پهناور جریان دارد ، نشان می دهد که آفریننده و کارگزارش از علم و عدل و حکمت و رحمت و محبت بینهایت برخوردار است ، . ذره ذره جهان هستی ترکیبی از علم و عدل و حکمت و رحمت ومحبت است .
اگر جلوه گری این اوصاف و اشراق این صفات . و طلوع این واقعیات نبود، هستی با این نظام متقن و استوارش رخ نمی نمود.
اگر دانش بی نهایت ، و عدالت فراگیر ، و رحمت واسعه ، و محبت بی مرز نبود، چنین نظامی پدیدار نمی شد . ما بااندیشه سالم ، و خرد ورزی جامع چه هستی را ازدیدن کلی و چه از دیدی جزیی مورد توجه قرار میدهیم این اوصاف حمیده و صفات پسندیده را در همه جوانب هستی و ذره ذره پیکریک موجود جلوه گر می بینیم و به چون و چراهای خود خاتمه می دهیم .
دانش بی نهایت، حکمت متقن ، رحمت واسعه ، محبت بی مرز سراغ مشتی خاک مرده آمده و آن را تبدیل به نطفه ، سپس علقه ، سپس مضغه ، سپس جنین کرده ، و در تاریک خانه رحم به او صورت وسیرت و جسم و جان ، و عقل وخرد ،‌و روح و روان ، و مخ و مغز ، و عصب و پی ، و پوست و گوشت و خون و قلب ، و حالات باطنی عنایت کرد ه، سپس آن را پس از آماده شدن برای زندگی دیگر به دنیا منتقل کرده ، و همه نوع وسائل و سفره هایی پذیرایی را دراختیارش نهاده و راه رشد عقل و خرد را به رویش باز کرده تا از میان این خاک مرده که دانش و حکمت و رحمت و محبت به بدرقه اش آمد پیامبران ، امامان ، دانشمندان ، علما،نویسندگان، شاعران، هنرمندان ،‌عارفان ، کاملان ، اندیشمندان ، مردان ، زنان ،جوانان ، خدمتگزاران به وجود آمدند، و تحولات شگرفی در روی زمین از دامداری وکشاورزی و صنعت و تجارت و مدرسه و دبیرستان، دانشکده و دانشگاه و کتابخانه ، وخلاصه این تمدن عظیم را ایجاد کردند ، و این سیاره تاریک خاکی را به وضعی که میبینید شکل دادند.
تبدیل خاک مرده به چنین منبعی بزرگ از عقل و علم ، و اختراع وکشف ، و درس و بحث و هنرمندی و استادی که کاری صد در صد عالمانه وحکیمانه و آفرینشیفوق العاده شگرف است چون و چرا ندارد . هدف این بود که خاکمرده در دایره تکامل قرار گیرد و از دل آن موجودی لایق خلافت خدا که بتواند زیر نظر خدا و به اذن خداکار خدایی انجام دهد به وجود آید و این تحولات عظیم را ایجاد کند.
و ازآنجا که انسان در دو جهت مادی و معنوی و جسم و روح و ظاهر و باطن نیازمند و محتاج آفریده شده است خدای حکیم همه امور مادی را برای پاسخ گویی به نیازهای مادی اش وهمه امور معنوی را که شامل بعثت پیامبران و امامان و نزول وحی و ترسیم و طرح عبادات است برای پاسخ گویی به نیازهای معنوی اش قرار داد تا با بهره گیری از ابزار مادی مانندغذا ، پوشاک ، مسکن ، مرکب ، دنیایش را آباد کند ،‌ وبا بهره گیری از امور معنوی شخصیت الهی و انسانی خود را تحقق داده ، و ترمزی در برابر گناه و فساد و ستم به دیگران و پایمال کردن حقوق هم نوعان داشته باشد و در سایه حقایق معنوی به خاطر اینکه ابدی آفریده شده آخرش را آباد نماید ، با توجه به نیازمندی های فطری و طبیعی بشرمحکم و متین باید گفت : انسان با همه وجود به عبادت و بندگی نسبت به خدای بی نیاز ،نیازمند و محتاج است نه خدا به عبادت بندگان نیازمند است ، پس اساس آفرینش انسان ازسوی خدا اراده عالمانه و حکیمانه و رحیمانه و عاشقانه اوست نه نیازش به عبادت مشتی خاک متحرک.