هر آنچه بخواهی به تو داده می شود…

مردی در بیابان در حال گذر بود. از آسمان ندا امد که ( هر انچه بخواهی به تو داده می شود .)
مرد فرصت را غنیمت شمرد و گفت :
می خواهم کوه روبرویم تبدیل به طلا شود .
کوه بلافاصله به طلا مبدل گشت .
دوباره ندا امد که 🙁 دومین و اخرین خواسته ات را بگو .)
مرد هیجان زده گفت : کور شود هر انکه از خدا چیزهای کوچک بخواهد .
… مرد مسافر بلافاصله کور شد .
نکته:
خدا بزرگ است از خداوند بزرگ چیزهای عظیم طلب کنید .
فکر کردن کاری است که همه می کنند .
حالا که این طور است فکرهای بزرگ بکنید .