هر چند نا امیدی درب دلم را بزند

هر چند نا امیدی درب دلم را بزند
آرام وقرار را از تمام زوایای جانم بزداید
اما یاد تو ای هستی بخش همه هستی ،مرا آرام می کند
که تویی خدای مهربانم ،وآرامش بخش وروزی ده ام
به حق آن کسانی که در نزد تو بالاترین ارزش را دارند
مرا بی هویت مکن
ومرا به خودم وامگذار
وعزتم را به ذلت تبدیل مکن
که همه کار به دست توست
ویاری کننده تنها تویی
ای مهربان ترین مهربانان