هنوز…

هنوز هم زیباترین آوای دنیا برایم شنیدن خنده های توست

هنوز هم زیباترین طلوع برایم طلوع چشمان زیبای توست

هنوزهم غم انگیزترین اتفاق برایم صورت اندوه ناک توست

هنوز هم آغوشت برایم مقدس و دستانت زندگی بخش به جان من است

هنوز هم در کوچه های خلوت عاشقی، در میان سکوت بوسه هایمان زندگی میکنم

شاید رهگذری مژده ای از رویای ماندگار و عشق جاودانه ام، به همراه بیاورد