وحشی بافقی

ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم . . . . . . . . امید زهر کس که بریدیم بریدیم
دل نیست کبوتر چو که برخاست نشیند . . . . . . از گوشه ی بامی که پریدیم پریدیم
رم دادن صید خود ز آغاز غلط بود . . . . . . . . . . . حالا که رماندی رمیدیم و رمیدیم
وحشی بافقی