وصیت نامه یک عاشق

وصیت نامه یک عاشق

همه دوستداران وفامیلهایم وصیت میکنم اگرمن

در ارزوی رسیدن به عشقم مردم مرا در

تابوت سیاهی بگذارید تا هر چه سیاهی

بود در این دنیا کشیده ام د ستانم را

از تابوت بیرون بکزارید تاهمه

بدانند انچه را که میخواستم

به ان نرسیدم چشمانم را

باز بگذارید تا همه بدانند

چشم انتظار کسی بودم وهستم وخواهم وبالای

سر قبرم تکه یخی بگذارید تابه جای

مادرم برایم گریه کند ودر اخر

قلبم را وبیرون اورید تاهمه

ببینند روی ان فقط اسم

او حک شده است

ای عزیزان ای عاشقان

وای دوستداران بدانیدکه

من عاشق مانده ام
در انتظارم