پرتاب تخم مرغ شیوه جدید دزدان برای سرقت از اتومبیل!

دقت کنید  که اگر درحین رانندگی در شب مورد اصابت تخم مرغ به شیشه جلو
قرار گرفتید از زدن برف پاک کن و پاشیدن آب به شیشه  بپرهیزید!!
چونکه تخم مرغ با آب مخلوط شده و بصورت یک مخلوط شیری می گردد که تا ۹۲.۵
درصد دیدشما رااز بین  میبرد
سپس شما مجبور به توقف در کنار جاده  میشوید و در این موقع تبدیل به یک
قربانی برای دزدان خواهیدشد
این یک تکنیک جدید مورد استفاده توسط دزدان است
لطفاً این موضوع را به اطلاع دوستان و آشنایان  برسانید
لطفاً قضیه را جدی گرفته و موضوع را برای تمامی دوستان حتی کسانی که
رانندگی نمی کنند نیز اطلاع دهید