پرسشنامه ارزیابی زیر ساخت های مدیریت دانش در سازمان

پرسشنامه ارزیابی زیر ساخت های مدیریت دانش در سازمان

پرسشنامه مدیریت سازمان | پرسشنامه مدیریت | پرسشنامه سازمان | پرسشنامه مدیریت دانش در سازمان | پرسشنامه ارزیابی | پرسشنامه زیر ساختها | پرسش نامه

پرسشنامه ارزیابی زیر ساختهای سازمان یک پرسشنامه ی کامل و جامع از سوالات منحصربفرد در ۷ مرحله می باشد.

مرحله ی اول : توسعه منابع انسانی

مرحله ی دوم : جهت گیری دانایی محور

مرحله ی سوم : فرهنگ مشارکتی

مرحله ی چهارم : زیر ساختهای سیستم های اطلاعاتی

مرحله ی پنجم : ارزیابی و انتقال دانش

مرحله ششم : الگوگیری

مرحله ی هفتم : درگیری افراد

این پرسشنامه بر اساس تعاریف و مشخصات عوامل کلیدی مدیریت دانش با اقتباس از تعاریف صاحبنظران مطابق جدول زیر طراحی و استخراج شده است

همچنین این پرسشنامه دارای ۱۴ مرحله از عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش است.

لینک دانلود حذف شد!