پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی دانش آموز جینک و مورگان

پرسشنامه | پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموز | پرسشنامه جینک و مورگان | جینک و مورگان ۱۹۹۹ | دانلود پرسشنامه | پرسشنامه دانش آموزش | پرسشنامه آموزگار

 

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­ دهد.

پایایی این پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است.

 

لینک دانـــلـــــــــود