پرسید: کدام راه نزدیکتر است؟

پرسید:

کدام راه نزدیکتر است؟

گفتم :

به کجا؟!!

گفت:

به خلوتگه دوست.

گفتم:

مگر فاصله ای میبینی بین دل و آنکس که دلم منزل اوست!