پسته عید

از اجیل سفره عید

چند پسته لال مانده است

انها که لب گشودند

خورده شدند

انها که لال مانده اند می شکنند

دندان ساز راست می گفت

پسته لال

سکوتش دندان شکن است…