پسرهای اضافی در چین
 
images/20070826/child.jpg
 
دولت چین می گوید به منظور مقابله با عدم توازن جنسیتی فزاینده در این کشور که ناشی از افزایش سقط جنین های دختر است ، قوانین جدیدی را تهیه و به اجرا می گذارد.
به گزارش شبکه BBC ، به گفته سازمان تنظیم خانواده چین ، با وجود ممنوع بودن سقط جنین در چین در قوانین موجود مجازاتی برای متخلفان اعم از والدین و پزشکان در نظر گرفته نشده است.
طی ده سال گذشته، قوانین کنترل موالید در چین، بیشتر خانواده ها را محدود به داشتن تنها یک فرزند کرده است.
سازمان تنظیم خانواده چین، درباره ابعاد عدم توازن جنسیتی هشدار داد و گفته است به عنوان مثال در یک شهر ، در برابر هر ۸ پسر ، ۵ دختر وجود دارد.
کارشناسان می گویند این وضعیت می تواند از نظر اجتماعی نتایج غیرقابل پیش بینی داشته باشد و موجب افزایش رفتارهای ضداجتماعی و خشونت آمیز شود.

سیاست تک فرزندی چین و ارجحیت سنتی وارث پسر سبب شده که بسیاری از زوج ها بخواهند به شیوه های مختلف مطمئن شوند که تنها فرزندشان، پسر خواهد بود.
برخی از زوج ها برای دانستن جنسیت جنین و سقط آن در صورت دختر بودن از سونوگرافی غیرقانونی استفاده می کنند.
سونگ جیانگ ، کارشناس جمعیت در دانشگاه رنمین در پکن می گوید ، ریشه این روند به ویژه در مناطق روستایی چین در این طرز تفکر سنتی است که پسرها بهتر از دخترها هستند زیرا به عقیده آنها این پسرها هستند که از خانواده سرپرستی می کنند.