پوستری از دختر محمدرضا شریفی نیا و بازیگر “روز حسرت”