پیغام های خطا درهنگام کانکت شدن

پیغام های خطا در اینترنت


پیغامهای متداولی در اینترنت هنگام وصل شدن شما به خط پیش میاد که چند تاشو براتون توضیح میدم.


۶۰۲:پورت قبلا باز شده است


۶۲۹: پورت توسط کامپیوتر دور قطع شده


۶۳۰:قطع پورت به علتمشکلات سخت افزاری


۶۳۱: پورت توسط کاربر قطع شد


۶۴۵: خطای تشخیص هویت داخلی


۶۵۰: سرور پاسخ نمیدهد


۶۶۶:دستگاه اماده نیست


۶۷۶: خط اشغال است


۶۷۷: یک شخص به جای مودم پاسخ داد


۶۷۸: جواب نمیدهد


۶۸۰: خط آزاد پیدا نمیشود


۶۹۱: اسم کاربری نادرست است


۷۳۱: پروتکل تنظیم نیست