پ نه پ جالب فیروز کریمی

به گزارش ارم، همه در انتظار مصاحبه های جذاب فیروز کریمی اند… او هم البته استاد است.
استاد، بعد از تساوی در آخرین لحظه مقابل نفت با گزارشگر تلویزیونی چنین حرف زد:
مصاحبه کننده: شما دقیقه ۹۳ بازی رو به تساوی کشوندین، آیا این اتفاق حاصل خوش شانسی نبود؟
فیروز کریمی: پَ نه پَ حاصل برنامه ریزی تاکتیکی بود!

۲۶ مهر ۱۳۹۰