چرا انسان ، انسان نامیده شده‏است؟
جواب :  


  در مورد اصل کلمه «انسان» دو احتمال وجود دارد: این که از «نسى» گرفته شده و این بدان جهت است که هم خویش را و هم گناهانش را و بسیارى چیزهاى دیگر را فراموش مى‏کند. البته باید دانست که فراموشى‏هاى غیر اختیارى نسبت به برخى امور حکمت خاصى دارد. احتمال دیگر که به نظر صحیح‏تر مى‏آید این است که انسان از «انس» گرفته شده؛ زیرا وى موجودى اجتماعى و خوگیر و مأنوس است و گریزان و وحشى نیست.