چرا خواب بعد از نماز صبح مورد نهی واقع شده است ؟نشاط جسمى و کثرت اکسیژن لازم براى بدن، از هنگام اذان صبح تا طلوع است و فعالیت و نشاط در این زمان براى سلامت و شادابى بسیار مؤثر است.
سلامت و شادابى نیز براى موفقیت در امور و کسب و کار تلاش بسیار لازم و ضرورى مى‏باشد. در مقابل خواب در آن موقع موجب کسالت و تنبلى بدن و ابتلا به بیمارى و عقب ماندن در زندگى است.