چرا درمقابل غیبت و تهمت مثل بى‏حجابى شدت عمل به خرج داده نمى‏شود
جواب :  


  غیبت و تهمت از گناهانى است که معمولاً به طور آشکار و علنى در حد حجاب نیست. از این رو جلوى این گونه گناهان‏را گرفتن بسى‏مشکل‏تر است؛ ولى‏در رابطه با حجاب که به طور علنى و آشکار است، بیشتر مى‏توان اقدام کرد.