چرا همه افراد زیبا نیستند؟

مژه انتخاب شده را روی چشم گذاشته و آنرا از داخل چشمها به بیرون اندازه بگیرید…

مژه انتخاب شده را روی چشم گذاشته و آنرا از داخل چشمها به بیرون اندازه بگیرید و اضافی آنرا کوتاه کنید.گوشه بیرونی مژه را با موچین گرفته و چسب مخصوص آنرا خیلی کم روی نوار مژه بمالید- مژه را که با موچین نگه‌داشته‌اید از داخل چشم به بیرون گذاشته و بدون تماس بدیگر مژه‌ها روی مژه واقعی بگذارید. اگر احتیاج بود با ته موچین و با چشم بسته! مژه را در جای خود محکم کنید.
بعد از خشک شدن چسب آرام چشمها را باز کنید ، اگر جای را اشتباه کرده باشید مژه‌ها هم به پوست می‌چسبد که آرام می‌توانید مژه‌های اصلی را از هم جدا کنید. اگر اشتباه شد و مجبور شدید آنرا بردارید باید مژه را تمیز کرده و بد از خشک کردن دوباره مراحل بالا را تکرار کنید.

بعد از موفقیت کامل میتوانید با خط چشم مایع روی مژه و چسب را بکشید. البته تا این زمان باید چسب خشک شده و رنگ خود را از دست بدهد. و خوب برای امتحان می‌توانید مژه مصنوعی را خیلی آرام بردارید که اگر کار بدرستی انجام شده باشد اینکار عملی نخواهد بود. و آخرین مرحله با مالیدن ریمل مژه مصنوعی و حقیقی را به هم بچسبانید و بعد از این مراحل سایه چشم و دیگر رنگها را استفاده کنید.

نکته آخر: اگر کیفیت مژه مصنوعی خوب باشد میتوانید آنرا چندین بار استفاده کنید و الا بعد از یک بار دیگر قابل استفاده نخواهند بود.

آموزش گذاشتن مژه مصنوعی

مژه انتخاب شده را روی چشم گذاشته و آنرا از داخل چشمها به بیرون اندازه بگیرید…

مژه انتخاب شده را روی چشم گذاشته و آنرا از داخل چشمها به بیرون اندازه بگیرید و اضافی آنرا کوتاه کنید.گوشه بیرونی مژه را با موچین گرفته و چسب مخصوص آنرا خیلی کم روی نوار مژه بمالید- مژه را که با موچین نگه‌داشته‌اید از داخل چشم به بیرون گذاشته و بدون تماس بدیگر مژه‌ها روی مژه واقعی بگذارید. اگر احتیاج بود با ته موچین و با چشم بسته! مژه را در جای خود محکم کنید.
بعد از خشک شدن چسب آرام چشمها را باز کنید ، اگر جای را اشتباه کرده باشید مژه‌ها هم به پوست می‌چسبد که آرام می‌توانید مژه‌های اصلی را از هم جدا کنید. اگر اشتباه شد و مجبور شدید آنرا بردارید باید مژه را تمیز کرده و بد از خشک کردن دوباره مراحل بالا را تکرار کنید.

بعد از موفقیت کامل میتوانید با خط چشم مایع روی مژه و چسب را بکشید. البته تا این زمان باید چسب خشک شده و رنگ خود را از دست بدهد. و خوب برای امتحان می‌توانید مژه مصنوعی را خیلی آرام بردارید که اگر کار بدرستی انجام شده باشد اینکار عملی نخواهد بود. و آخرین مرحله با مالیدن ریمل مژه مصنوعی و حقیقی را به هم بچسبانید و بعد از این مراحل سایه چشم و دیگر رنگها را استفاده کنید.

نکته آخر: اگر کیفیت مژه مصنوعی خوب باشد میتوانید آنرا چندین بار استفاده کنید و الا بعد از یک بار دیگر قابل استفاده نخواهند بود.

آموزش گذاشتن مژه مصنوعی

مژه انتخاب شده را روی چشم گذاشته و آنرا از داخل چشمها به بیرون اندازه بگیرید…

مژه انتخاب شده را روی چشم گذاشته و آنرا از داخل چشمها به بیرون اندازه بگیرید و اضافی آنرا کوتاه کنید.گوشه بیرونی مژه را با موچین گرفته و چسب مخصوص آنرا خیلی کم روی نوار مژه بمالید- مژه را که با موچین نگه‌داشته‌اید از داخل چشم به بیرون گذاشته و بدون تماس بدیگر مژه‌ها روی مژه واقعی بگذارید. اگر احتیاج بود با ته موچین و با چشم بسته! مژه را در جای خود محکم کنید.
بعد از خشک شدن چسب آرام چشمها را باز کنید ، اگر جای را اشتباه کرده باشید مژه‌ها هم به پوست می‌چسبد که آرام می‌توانید مژه‌های اصلی را از هم جدا کنید. اگر اشتباه شد و مجبور شدید آنرا بردارید باید مژه را تمیز کرده و بد از خشک کردن دوباره مراحل بالا را تکرار کنید.

بعد از موفقیت کامل میتوانید با خط چشم مایع روی مژه و چسب را بکشید. البته تا این زمان باید چسب خشک شده و رنگ خود را از دست بدهد. و خوب برای امتحان می‌توانید مژه مصنوعی را خیلی آرام بردارید که اگر کار بدرستی انجام شده باشد اینکار عملی نخواهد بود. و آخرین مرحله با مالیدن ریمل مژه مصنوعی و حقیقی را به هم بچسبانید و بعد از این مراحل سایه چشم و دیگر رنگها را استفاده کنید.

نکته آخر: اگر کیفیت مژه مصنوعی خوب باشد میتوانید آنرا چندین بار استفاده کنید و الا بعد از یک بار دیگر قابل استفاده نخواهند بود.

آموزش گذاشتن مژه مصنوعی

مژه انتخاب شده را روی چشم گذاشته و آنرا از داخل چشمها به بیرون اندازه بگیرید…

مژه انتخاب شده را روی چشم گذاشته و آنرا از داخل چشمها به بیرون اندازه بگیرید و اضافی آنرا کوتاه کنید.گوشه بیرونی مژه را با موچین گرفته و چسب مخصوص آنرا خیلی کم روی نوار مژه بمالید- مژه را که با موچین نگه‌داشته‌اید از داخل چشم به بیرون گذاشته و بدون تماس بدیگر مژه‌ها روی مژه واقعی بگذارید. اگر احتیاج بود با ته موچین و با چشم بسته! مژه را در جای خود محکم کنید.
بعد از خشک شدن چسب آرام چشمها را باز کنید ، اگر جای را اشتباه کرده باشید مژه‌ها هم به پوست می‌چسبد که آرام می‌توانید مژه‌های اصلی را از هم جدا کنید. اگر اشتباه شد و مجبور شدید آنرا بردارید باید مژه را تمیز کرده و بد از خشک کردن دوباره مراحل بالا را تکرار کنید.

بعد از موفقیت کامل میتوانید با خط چشم مایع روی مژه و چسب را بکشید. البته تا این زمان باید چسب خشک شده و رنگ خود را از دست بدهد. و خوب برای امتحان می‌توانید مژه مصنوعی را خیلی آرام بردارید که اگر کار بدرستی انجام شده باشد اینکار عملی نخواهد بود. و آخرین مرحله با مالیدن ریمل مژه مصنوعی و حقیقی را به هم بچسبانید و بعد از این مراحل سایه چشم و دیگر رنگها را استفاده کنید.

نکته آخر: اگر کیفیت مژه مصنوعی خوب باشد میتوانید آنرا چندین بار استفاده کنید و الا بعد از یک بار دیگر قابل استفاده نخواهند بود.

آموزش گذاشتن مژه مصنوعی

مژه انتخاب شده را روی چشم گذاشته و آنرا از داخل چشمها به بیرون اندازه بگیرید…

مژه انتخاب شده را روی چشم گذاشته و آنرا از داخل چشمها به بیرون اندازه بگیرید و اضافی آنرا کوتاه کنید.گوشه بیرونی مژه را با موچین گرفته و چسب مخصوص آنرا خیلی کم روی نوار مژه بمالید- مژه را که با موچین نگه‌داشته‌اید از داخل چشم به بیرون گذاشته و بدون تماس بدیگر مژه‌ها روی مژه واقعی بگذارید. اگر احتیاج بود با ته موچین و با چشم بسته! مژه را در جای خود محکم کنید.
بعد از خشک شدن چسب آرام چشمها را باز کنید ، اگر جای را اشتباه کرده باشید مژه‌ها هم به پوست می‌چسبد که آرام می‌توانید مژه‌های اصلی را از هم جدا کنید. اگر اشتباه شد و مجبور شدید آنرا بردارید باید مژه را تمیز کرده و بد از خشک کردن دوباره مراحل بالا را تکرار کنید.

بعد از موفقیت کامل میتوانید با خط چشم مایع روی مژه و چسب را بکشید. البته تا این زمان باید چسب خشک شده و رنگ خود را از دست بدهد. و خوب برای امتحان می‌توانید مژه مصنوعی را خیلی آرام بردارید که اگر کار بدرستی انجام شده باشد اینکار عملی نخواهد بود. و آخرین مرحله با مالیدن ریمل مژه مصنوعی و حقیقی را به هم بچسبانید و بعد از این مراحل سایه چشم و دیگر رنگها را استفاده کنید.

نکته آخر: اگر کیفیت مژه مصنوعی خوب باشد میتوانید آنرا چندین بار استفاده کنید و الا بعد از یک بار دیگر قابل استفاده نخواهند بود.

یک تحقیق جدید توضیح میدهد که چرا همه ما انسانها با خصوصیات چهره و بدن ستاره های سینما به دنیا نمی آییم.
یکی از مسائلی که همواره خار چشم زیست شناسان بوده، این است که با وجود اینکه جنس ماده برای تولید مثل همواره به سوی جذابترین نر جلب میشود، چگونه باز هم هر موجود با هم نوع خود تا این حد متفاوت است، در حالی که باید تا کنون جذابترین ژنها در میان کل جمعیت گونه های جانوری پخش شده و کل افراد آن زیبا شده باشند.
به گفته ماریون پتری (Marion Petrie) سرپرست تیم تحقیقاتی دانشگاه نیوکاسل ” در زمینه زیست شناسی تکاملی، این امر یکی از مشکلات اساسی است”

● معمای رفتار نرها در انتخاب جفت
در بعضی گونه های جانوری، ماده ها برای جفتگیری به انتخاب جذابترین نرها میپردازند. برای مثال طاووسهای ماده، طاووس نری را انتخاب میکنند که پرهای دمش از دیگران بلندتر باشد. به عبارتی این طاووس با دم زیبا و درخشان، “جرج کلونی” طاووسها به شمار می آید.

ویژگیهای ممتاز ظاهری معمولا نشانه سلامت و شایستگی ژنتیکی در مواردی چون مقاومت در برابر بیماریها و قویتر بودن نیز هستند، و از جمله خصوصیاتی به شمار میروند که نسل بعدی آن را به ارث خواهند برد. بر اساس این شیوه انتخاب جفت، اگر ماده ها تنها با جذابترین نر جفت گیری کنند، پس کم کم نرهای نازیبا باید از رده زیستی خارج شده و تمام آنها باید پس از مدتی به یک اندازه زیبا شده باشند. اما واضح است که ماجرا چنین نیست، زیرا همواره در ازای هر ستاره سینمای خوش سیما در عالم جانوران و پرندگان، یک نر معمولی نه چندان متناسب و بد قیافه یز وجود دارد.
به این ترتیب این معمای انتخاب جفت، به مدت چند دهه دانشمندان زیست شناسی تکاملی را درگیر نموده است. به گفته پتری:”اگر ما درافراد یک گونه جاندار، هیچ تمایز، تفاوت و اختلافی نداشته باشیم، اصولا درآن گونه تکاملی رخ نخواهد داد”.
اکنون گروهی از دانشمندان بریتانیایی به پاسخی دست یافته اند که شاید جوابگوی معمای وجود افراد معمولی و حتی نازیبا باشد: “جعبه ابزار DNA”

● جعبه ابزار DNA
جعبه ابزار DNA سلول، واقعا یک جعبه ابزار نیست بلکه مجموعه ای از فرایندهای ملکولی است که به طور عادی و دائمی به ترمیم صدمات وارده بر DNA که در شرایط عادی و بر اثر جهشهای ژنی ایجاد میشوند، میپردازد. جهش ژنی میتواند مضر بوده و موجب از بین رفتن بافتها، مشکل در عملکرد اعضا یا بروز سرطان شود. بعضی جهشهای ژنی نیز مفید هستند که از جمله این موارد میتوان به جهش در بخشی از ژن که مسئول مقابله با بیماریهاست اشاره کرد. چنین جهشی میتواند مقاومت بدن جاندار را در برابر باکتریها و ویروسها افزایش دهد.
بعضی از جهشهای ژنی بر روند ترمیم صدمات وارده بر DNA اثر میگذارند و آنرا کم اثر کرده و با توجه به اینکه این صدمه بر دستگاه ترمیم کننده، خود ترمیم نشده باقی میماند، جهشهای ژنی متعددی پیش آمده و به حال خود رها میشوند.
به گفته پتری :”شخص میتواند جهشهای ژنی خود را افزایش داده یا از آن بکاهد.” افزایش میزان جهش ژنی موجب پیدایش گوناگونی بیشتر در جمعیت میشود. پتری با استفاده از یک مدل کامپیوتری متوجه شد که تنوع ژنتیک حاصل از جهش ژنی که بر ترمیم DNA تاثیر دارد، بسیار بزرگتر از آن است که کاهش تنوع حاصل از انتخاب جفت بتواند بر آن تاثیر بگذارد.
پتری در تعدادی از کارهای اولیه خود نشان داده بود مردانی که از نظر ژنتیکی در مواردی چون مقاومت در برابر بیماریها با دیگران تفاوت دارند، بیش از مردان دیگر به چشم زنان جذاب هستند. به همین دلیل این مردان با نر جهش ژنتیکی بیشتر، بیش از همجنسان خود شانس انتخاب شدن داشته و احتمال منتقل کردن ژنهای سطح بالای آنها به نسل بعد افزایش میابد.
اما فراموش نکنیم که همین مردان مستعد جهش ژنی بیشتر نیز هستند و ژنهای “مرغوب” آنها به تدریج متفاوت از آنچه امروز هست خواهند شد. این استعداد در جهش ژنی، همراه با جذابیت ظاهری و بدن مقاوم به نسل بعد منتقل میشود و خدا میداند که نسل بعدی از چه جهاتی دچار جهش ژنتیکی شده و نسل سوم این مرد جذاب، چه ظاهری خواهد داشت. در نتیجه، طاووسهای نر همچنان دمهای متفاوتی دارند و عده ای از ما انسانها، با وجود داشتن پدر بزرگی بسیار جذاب، هرگز نمیتوانیم به مدل شدن فکر کنیم.