چطور زنان را کلافه کنید…(طنز)

-وقتی بعد از یک روز شلوغ براتون غذا درست کرد و با تمام خستگی کنارتون نشست بهش

بگید:ممنون عزیزم ، خوب شده ، ولی کاش قبل از درست کردنش به مامانم زنگ میزدی و

طرز تهیه این غذا رو ازش میپرسیدی …

-وقتی در جمع فامیل خودتون هستید شکم بزرگ پدر زنتون رو سوژه خنده همه قرار بدهید.

-وقتی تخمه میخورید پوستهای تخمه را هر جای بریزید غیر از بشقاب جلوی دستتون.

-همیشه آب را با بطری سر بکشید.

-وقتی زنتون حواسش کاملا به شماست وانمود کنید زنتون رو ندیدید و یواشکی به بچه هایتون

بگید:دوست دارید براتون یک مامان خوشگل بیارم!!.

-وقتی با تلفن صحبت میکنید به محض ورود همسرتون با دستپاچگی بگید :باشه ، من بعدا

بهت زنگ میزنم ..و سریع گوشی رو قطع کنید..

-خاطرات شیرین دوران مجردی خودتون رو با دوست دخترهای داشته و نداشته خودتون براش

تعریف کنید..

-او را با اسمهای مختلف مثل :سمیرا ،مریم ، پریسا، آتنا، شیوا… صدا کنید و بعد بگید

ببخشید عزیزم این روزها حواسم زیاد جمع نیست ..

 

البته همه مطالب بالا شوخیه و هیچ وقت با این حرف ها زندگی شیرین خودتون رو خراب نکنید!