چقدر هاله نوانی را واقعی می دانید؟

دامنه حواس پنجگانه انسان در این عالم فیزیکی نسبت به مخلوقاتی که خداوند بزرگ آفریده است بسیار محدود است.

یکی از آنها امواجی است که موجودات را احاطه کرده استو از آن به عنوان هاله نورانی یاد می کنند. به نظر شما این موضوع تا چه حد صحت دارد و آیا به اثبات رسیده است یا خیر؟