چند چیستان با جواب

چیستان


 


۱- آن چیست که یکی است و همیشه با تو است؟
۲ – عجایب جنگل بی پایه دیدم، عجایب چادر بی سایه دیدم،

بدیدم صنعت پروردگارم، دوتا سوداگر بی مایه دیدم.

۳- عجایب صنعتی دیدم در این دشت، درخت پرگلی بی سایه میگشت؟

۴- آن چیست که از میان آب می گذرد، ولی خیس نمی شود؟
۵- آن چیست که نمیتوانید ببینیدش، یا بچشیدش، یا با دستتان لمسش بکنید، ولی برای همه تان لازم است و همه جا هست؟

۶ – آن جسم عجب چیست که بر چرخ پدید است

گه پرده ماه است و گهی حاجب شید است؟

۷- نه دست دارد، نه پا دارد، از همه جا خبر دارد!

۸- آن چیست که تا آسمان نگرید، اشکش روان نمی شود؟
۹- آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟
۱۰- آن چیست که نه دست دارد، نه پا، نه استخوان دارد، نه گوشت، ولی همیشه راه میرود و و هیچ وقت هم خسته نمی شود؟

۱۱- آن چیست که خودش آب، دُشمنش آب؟
۱۲- آن کدام دوبرادرند که در زیر یک کوه زندگی میکنند،و هیچ وقت خانه یکدیگر را نمی بینند؟

۱۳- آن کدام شب تاریک است که در میان روز دیده میشود؟

۱۴- این سر کوه، اَرّه اَرّه آن سر کوه، اَرّه اَرّه میان کوه، گوشت بره!
 


پاسخها 1- خدا


 2- آسمان و خورشید و ماه


 3- آسمان پرستاره


۴- نور


۵- هوا


 6- ابر


۷- باد


۸- باران


۹- خاک


۱۰- آب جوی و رود


۱۱- یخ


۱۲- چشمها


۱۳- سیاهی چشم


۱۴- دندانها و زبان