چهار چیز فراموش نشدنی

سه تا چیز هست که هیچ وقت آدم نمیتـونه فراموششـون کنه . . . . . . صبحـانه ، نـاهـار ، شـام . . قرار نیست که همش احساساتی باشه . : ) )چهارمیش چیه ؟توبگو