چه خوب که این همه تو بزرگـــی…

انگار از هر طرف

که میروم

به تــو

می رسم،

چه خوب که تو

این همه بزرگـــی ..