چه رابطه‏اى بین خودارضایى و چشم‏چرانى وجود دارد؟
جواب :  


  تردیدى نیست که خود ارضایى در رابطه‏اى مستقیم با چشم چرانى است و کسى که مى‏خواهد از این بیمارى مهلک نجات یابد بایستى در مرحله نخست چشم خود را که دروازه ورود شیطان است کنترل کنید. در هر صورت اگر کسى به خود ارضایى مبتلاست بایستى نماز خود را بجا آورد. چه بسا که همین عمل موجب توفیق او در ترک گناه گردد. البته براى نماز باید غسل جنابت بجا آورد و اگر لباس‏ها آلوده شده تطهیر کند. بله: اگر وقت نماز تنگ شد و فرصت براى غسل نیست و یا آب در دسترس نیست، بایستى تیمم بدل از غسل کرده و نماز خود را بجا آورد.