چه می کنند این نمایندگان مجلس؟!

نمایندگان محترم مجلس در حال چرت زدن!!
نماینده محترم مجلس در حال بازی با موبایل!!