چه کسی میگوید که زنها ضعیف هستند ؟

 

وقتی زن میمیرد ،مرد بلافاصله به فکر ازدواج میافتد چون نمیتواند از پس کارهای روزمره برآید و بچه ها مادر میخواهند !!! ولی وقتی مرد میمیرد ،زن تا آخر عمر پای فرزندان میماند و هم پدر میشود و هم مادر !
وقتی بیمار میشود ،همه باید او را تیمار کنند وناله های جانسوزش را تحمل کنند و امان از روزی که جراحتی پیدا کند ،دنیا را به هم میریزد ..! ولی وقتی زن مریض میشود بندرت کسی میفهمد ، چون شکایتی نمیکند و همچنان همه چیز روبه راه است و در تحمل درد نیز همان رنج مادر شدن را بس !!
مرد که به مسافرت میرود بعد از برگشت ، همه چیز رابه بهترین شکل در جای خود میبیند .
وقتی رن نباشد ،در بازگشت با خانه ای زلزله زده روبرو میشود !
در ابراز محبت و عشق ورزی زن به بهترین شکل تمام دنیا را پر از احساس و عشق میکندو با زیباترین کلام احساسش را بیان میکند ، اما مردان از بیان ساده ترین نوع ابراز علاقه عاجزند و میگویند :خودش باید بفهمه دیگه ….!
در امور اجتماعی و مدیریت کار و زمان ،زن مسئولیتش را به خوبی و در زمان معین انجام میدهد ، اما مرد با وجود کمکی همیشه کارهای عقب افتاده دارد و از کمبود وقت مینالد !
زن به خاطر استفاده از دو نیمکره ی مغز در آن واحد از تمرکز حواس خوبی برخوردار است و چند کار را با هم انجام میدهد ، اما مرد با انجام یک کار ، از انجام کار دیگر ناتوان است !
و در گذشت و صبوری و تحمل همین بس که زن با مردی جانباز سالها زندگی میکند و چه بسا بد خلقی هایش راهم میپذیرد !! اما مرد در برخورد با کوچکتری مشکل و یا شاید نازا بودن زن را به راحتی او را ترک میکند و زن را به خانواده اش میسپارد …..!!!!
حال چه کسی میگوید زنها ضعیف هستند ؟؟؟؟!!!!