ضرب المثل های چینی

مثل چینی : آنکس که جرأت مبارزه در زندگی را ندارد ، بالاجبار طناب دار را به گردن می اندازد .
   مثل چینی : آنکس که در هر جا دوستانی دارد ، همه جا را دوست داشتنی می یابد .
   مثل چینی : راستی یگانه سکه ایست که همه جا قیمت دارد .
   مثل چینی : موقعیکه دهانت می خورد بگذار با شکمت مشورت کند .
   مثل چینی : مردان در اوقات خوشبختی نسبت به سایر افراد همدردی نشان می دهند و زنان در اوقات بدبختی .
   مثل چینی : هیچ وقت بیش از زمانیکه سر و کارمان با احمق است احتیاج به هوش زیاد نداریم .
   مثل چینی : بدبختی آن نیست که می توان از آن بر حذر بود ، بلکه آن است که گریزی از آن نیست .
   مثل چینی : هنگامیکه خشم حرف می زند عقل چهرۀ خود را می پوشاند .
   مثل چینی : همیشه دزدی وجود دارد که دزد دیگر را غارت کند .
   مثل چینی : مردیکه کوه را از میان برداشت ، کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد .
   مثل چینی : آنکه دربارۀ همه چیز می اندیشد ، دربارۀ هیچ چیز تصمیم نمی گیرد .
   مثل چینی : عمارت بزرگ را از سایه اش و مردان بزرگ را از سخنانشان می توان شناخت.
   مثل چینی : انسان موفق لاقید نیست و انسان لاقید موفق نیست .
   مثل چینی : اگر به خاموش کردن آتش می روی ، لباس غلفی بر تن مکن .
   مثل چینی : با ثروت می توان بر شیاطین فرمانروایی کرد . بدون ثروت حتی نمی توان بره ای را احضار کرد .
   مثل چینی : مردم به سخنان مرد پولدار همیشه گوش می کنند.
   مثل چینی : «عجله» کاری را که «احتیاط» قدغن کرده انجام می دهد.
   مثل چینی : یک مرد بزرگ عیوب مرد کوچک را نمی بیند.