کارت دریافت سهمیه تریاک روزانه! (عکس)

جیره بندی تریاک برای مردم در زمان طاغوت

دریافت سهمیه تریاک و مواد مخدر در زمان شاه

عکس جالب درباره دریافت سهمیه تریاک برای معتادین محترم، توسط وزارت به‌داری در زمان رژیم شاهنشاهی