کاریکاتور/ راز کشته شدن رهبر طالبان!

در حاشیه کشته شدن رهبر طالبان در حمله هوایی آمریکا در مرز پاکستان و افغانستان.

Patrick Chappatte. politicalcartoons