کامپیوتر زن است یا مرد ؟

استاد زبان فرانسه در مورد مذکر یا مونث بودن اسمها توضیح میداد که پرسید :

کامپیوتر مذکر است یا مونث؟

همه دانشجویان دختر جنس رایانه را به دلایل زیر مرد اعلام کردند:

– وقتی به آن عادت می کنیم گمان می کنیم بدون آن قادر به انجام کاری نیستم.
– با آن که داده های زیادی دارند اما نادانند.
– قرار است مشکلات را حل کنند اما در بیشتر اوقات معضل اصلی خودشانند.
– همین که پایبند یکی از آنها شدید متوجه میشوید که اگر صبر کرده بودید مورد بهتری از آن نصیبتان می شد.

و همه دانشجویان پسر به دلایل زیر جنس رایانه را زن اعلام کردند:

– به غیر از خالق آنها کسی از منطق درونی آنها سر در نمی آورد.
– کسی از زبان ارتباطی آنها سر در نمی آورد.
– کوچکترین اشتباهات را در حافظه دراز مدت خود ذخیره می کنند تا بعد ها تلافی کنند.
– همین که پایبند یکی از آنها شدید باید تمام پول خود را صرف خرید لوازم جانبی آنها بکنید .