کاهش قابل توجه مصرف بنزین در کشور

مصرف بنزین کشور در هفته گذشته (۱۴ تا ۲۰ مهر ماه) به ۵۰۲ میلیون لیتر رسید که از متوسط مصرف روزانه ۷۱.۷ میلیون لیتر حکایت می‌کند.


به گزارش ایسنا،‌ مصرف گازوئیل در مدت مشابه ۵۶۶.۸ میلیون لیتر معادل متوسط مصرف روزانه ۸۰.۹ میلیون لیتر بوده است.


همچنین بر اساس داده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف نفت کوره در هفته گذشته ۲۰۰.۸ میلیون لیتر بوده که نشانگر متوسط مصرف روزانه ۲۸.۶ میلیون لیتر است.


مصرف بنزین استان تهران نیز در هفته گذشته ۹۳.۶ (متوسط روزانه ۱۳.۳) گازوئیل ۴۵.۳ (متوسط روزانه ۶.۴) و نفت کوره ۶.۱ (متوسط روزانه ۰.۸) میلیون لیتر در روز بوده است.


مقایسه آمار‌های هفته سوم ماه جاری (۱۴ تا ۲۰ مهر) و مدت مشابه در ماه گذشته (۱۸ تا ۲۴ شهریور ماه) از کاهش ۶۳.۳ میلیون لیتری مصرف بنزین کشور طی یک هفته و کاهش مصرف روزانه ۹ میلیون لیتری بنزین حکایت می‌کند.