کشف‌ ‌۹۷‌ هزار دلار پول‌ در میان‌ زباله‌ ها
images/20070911/dollar.jpg  بیش‌ از یازده‌ میلیون‌ ین‌ پول‌ نقد ‌حدود ‌۹۷‌ هزار دلار‌ در محل‌ نگهداری‌ زباله‌ ها در سایتاما‌ شمال‌ توکیو کشف‌ شد‌.
به‌ گزارش‌ شبکه‌ NHK‌ ، یک‌ کارگر که‌ در حال‌ جدا کردن‌ زباله‌ ها بود ‌ پاکت‌ زباله‌ ایی‌ را که‌ پول‌ به‌ صورت‌ مچاله‌ شده‌ در ان‌ بود پیدا کرد.‌این‌ پاکت‌ حاوی‌ اسکناسهای‌ قدیمی‌ بود که‌ حدود ‌۹۷‌ هزار دلار بود.‌ پلیس‌ در حال‌ جستجوی‌ صاحب‌ اصلی‌ این‌ پول‌ است.‌