کشف مار ۷۰ سانتى از دستشویى منزلى در انگلیس

 یک مار ۷۰ سانتى مترى از سرویس بهداشتى یک منزل مسکونى در انگلیس کشف شد.

گزارش سرویس حوادث آریا، به نقل از روزنامه ” میرور” حاکى است، دانیل پیت ۱۱ ساله انگلیسى با یک مار بزرگ در دستشویى منزلشان مواجه شده و موضوع را با پدر در میان گذارد.


پدر خانواده نیز تا رسیدن پلیس اقدام به گرفتن عکس از مار نمود.به گفته کارشناسان پلیس این مار غیر سمى بومى جنوب آمریکاست که احتمال مى رود از منزلى در همین نزدیکى فرار کرده و از راه فاضلاب وارد دستشویى این خانه شده است.