کفتر بازی شده ها…

تـازگـیـا مـُد شـده مـیـگـن عـشـقـت رو ول کـن بـره اگـه بـرگـشـت مـال خـودتـه، اگـه بـرنـگـشـت از قـبـل هـم مـال تـو نـبـوده! لـعـنـتــــــــــــــی کـفـتـر بـازی مـی کـنـیم مـگـه…!