گاو

طفلی را گفتند نام پدرت چه باشد ؟

گفت : گاو باشد

گفتند چرا گاو ؟

گفت : آخر هروقت مرا می خواهد صدا بزند ، می گوید گوساله … پس حتما خودش باید گاو باشد