گرگ و گوسفند

یکی ذاتن گرگه ، یکی گوسفند به دنیا میاد ولی با گرگ همنشین میشه میزنه رو دست گرگه

تا حالا همنشینی گرگ و گوسفند رو دیدین ؟؟

 

———————————–

همینجوری :

همیشه در گرگم به هوا
از گرگ شدن فرار می کردیم
و اکنون
نا خواسته در تمامی بازی ها
گرگیم
بی آنکه از خودمان بترسیم