گزیده‏ای از سخنان امام صادق (ع)

شبکه امام صادق (ع)- جوانى (فرصت نیکو ) و (نسیم رحمت) است که باید به خوبى از آن بهره جست و با زیرکى , ذکاوت و تیز بینى آن نعمت خداداد را پاس که این فرصت, (ربودنى) و (رفتنى) است وضایع ساختن آن, چیزى جزغم, اندوه و پشیمانى را براى دوران پس ازآن به ارث نمى گذارد.

زندگى کوتاه است و راه کار دراز و فرصت زودگذر! تنها سرمایه گرانبهاى ما وقت است که بازگشتى ندارد, از این رو بزرگترین فن بهتر زیستن, بهره جستن از فرصتهاى بى نظیرى است که برما مى گذرد;

این سخن امام صادق(علیه السلام) را باید جدى گرفت: (من انتظر عاجله الفرصه مواجله الاستقصإ سلبته الایام فرصته, لان من شإن الایام السلب و سبیل الزمن الفوت) 
به هرکس فرصتى دست دهد و او به انتظار بدست آوردن فرصت کامل آن را تإخیر اندازد, روزگار همان فرصت را نیز از او برباید, زیرا کار ایام, بردن است و روش زمان, از دست رفتن.

محاسبه روزانه نفس

حق على کل مسلم یعرفناان یعرض عمله فى کل یوم و لیله على نفسه فیکون محاسب نفسه, فـان راى حسنـه استزاد منها, وان راى سیئـه استغفـر منها لئلا یخزى یوم القیمه. 
بر هر مسلمانى که ما را بشناسد سزوار است که در هر شبانه روز عملش را برخود عرضه کرده,بازنگری کند و خود حسابگر خـویـش باشـد, اگر نیک بود بر آن بیفزاید و اگر گناه دیـد از آن آمـرزش خـواهـد تـا ایـن که روز قیـامت رسـوا نشـود.

استقامت

لو ان شیعتنا استقاموا لصافحتهم الملائکه و لاظلـهم الغمام و لاشـرقوا نهارا و لاکلـوا مـن فـوقهم و مـن تحت ارجلهم و لما سـئلوا الله شیئا الا اعطاهـم. 

اگر شیعیان ما استقامت مى ورزیدند, هرآینه فـرشتگان با آنها دست مى دادند وابر بر آنها سایه مى انداخت و در روزمـى درخشیدنـد و از فـراسر و زیر پاى خـود روزى مى خـوردنـد و چیزى از خـدا نمـى خـواستنـد, مگـر ایـن که به آنها مـى داد.

عاقبت نیرنگ و حسادت

مـن غش اخاه و حقره و ناواه جعل الله النار ماواه. و مـن حسد مـومنا انماث الایمان فى قلبه کما ینماث الملح.  هر که با برادرش نیرنگ ورزد و او را کوچک شمارد و با اوبستیزد,خداوندآتش را جایگاهش گرداند, وهر که برمومنى حسد ورزد, ایمان در دلـش آب شود, چنان که نمک در آب حل شود.

پارسایى, کوشش و کمک به مومنان

لا تذهبـن بکم المذاهب فوالله لاتنال ولایتنا الا بالورع والاجهاد فى الدنیا ومـواسـاه الاخـوان فـى الله , ولیـس مـن شیعتنـا مـن یظلـم الناس. 
مسلکها و مذهبها شما را نبرند , به خدا سـوگند به ولایت ما نتوان رسید جز با پارسایـى وکـوشـش در دنیا , و یارى دادن برادران براى خدا. و کسى که به مردم ستم کند, شیعه مانیست.

نتیجه اعتماد به خدا

من یثق بالله یکفه ما اهمه مـن امر دنیاه و آخرته و یحفظ له ما غاب عنه , و قد عجز مـن لـم یعد لکل بلاء صبـرا ولکل نعمه شکـرا و لکل عسـر یسرا. 
هرکه به خدا اعتماد ورزد, خدا مهم دنیا وآخرتش را کفایت کند و هرچه از او غایب است برایـش حفظ کند. درمانـده وناتـوان است هرکه براى هـر بلا صبرى , و بـراى هـر نعمت شکـرى و بـراى هـر دشـوارى آسـانـى اى ندارد.

با دیگران چگونه باشیم

صل من قطعک,واعط من حرمک,واحسن الى من اساء الیک وسلم على من سبک.وانصف من خاصمک , واعف عمن ظلمک کما انک تحب ان یعفى عنک, فاعتبر بعفو الله عنک.الا تـرى ان شمسه اشـرقت علـى الابـرار و الفجـار. و ان مطـره ینزل علـى الصالحیـن والخاطئیـن. 

با کسـى که ازتو بریده بپیـوند, وبه آن کـه از تـو دریغ کرده بخشش کن, وبا کسى که به تو بدى کرده نیکى کـن. و به کسى که به تو دشنام داده سلام کـن. و باکسى که به تـو دشمنـى ورزیـده انصاف ورز. و کسـى که تـو را ستـم ورزیده عفو کـن, همچنان که دوست دارى که از تـو گذشت شود. به عفو خدا از خودت عبرت گیر, آیا نمی بینی که آفتابـش بر نیکان و بدان هر دومـى تابـد و بارانـش بر شایستگان و ناشایستگان مى بارد؟

خدا را چگونه بخوانیم

واخفض الصوت ,ان ربک الذى یعلم مـا تسـرون و ما تعلنون , قد علم مـا تریدون قبل ان تسالوه. 
صـدایت را فـرود آر, زیرا خـدایى که نهان و آشکار را مى داند سـوال ناکـرده مى داند که شما چه مى خواهید.

بهشت و جهنم , خیر و شر واقعى

الخیـر کله امامک , و ان الشـر کله امامک ,ولن تـرى الخیر والشـرالا بعد الاخـره, لان الله جل وعزجعل الخیـر کله فى الجنه والشـر کله فـى النار لانهما الباقیان. 

تمام خیر در برابرتوو تمام شر نیز دربرابر توست. و خیروشر را نبینـى, مگربعد از آخرت, زیرا که خداوند عزوجل تمام خیر را در بهشت و تمام شـر را در دوزخ قـرارداده , زیـرا که ایـن دوانـد که بـاقـى انـد.

جلوه و چهره اسلام

الاسلام عریان فلباسه الحیاء و زینته الـوقـار و مـروته العمل الصالح و عماده الـورع و لکل شـىء اسـاس و اسـاس الاسلام حبنا اهل البیت. 

اسلام برهنه است, لباسش حیا و زیورش وقار و جوانمـردىاش عمـل صالـح و ستونـش پارسایى مى باشد , وبراى هر چیزى پایه اى است و پایه اسلام دوستى , ما اهل بـیت است .

عمل بـراى آخرت

اعمل الیـوم الـدنیا بما ترجـوا به الفـوز فـى الاخره. 
امروز در دنیا کارى کن که به وسیله آن امیـد کـامیـابـى در آخـرت را دارى.

پاداش یارى دوستان اهل بیت

لایبقـى احـد ممـن اعان مـومنـا مـن اولیـائنا بکلمه الا ادخله الله الجنه بغیر الحساب. 
در روزقیامت کسى نماند که یک کلمه به مومنى ازدوستان ما کمک کرده بـاشد, جزاین که خـداونـد او را بـى حسـاب به بهشت داخل گـرداند.

پرهیز از ریا و جدال و دشمنى

ایاک و المراء فانه یحبط عملک و ایاک و الجدال فانه یوبقک و ایـاک و کثـره الخصومات فانهاتبعدک من الله. 

از ریا کارى بپرهیز که عملت را از بین برد واز جدال بپرهیز که هلاکت گرداند وازخصـومتها و دشمنیها بپـرهیز که تـو را از خـدا دورکنـد.

پاکیزگى روح , ابزار تشخیص مومن

اذا ارادالله بعبد خیرا طیب روحه فلایسمع معروفا الا عرفه و لامنکرا الا انکره ثـم قذف الله فـى قلبه کلمه یجمع بها امره. 

چون خدا خیر بنده اى را خواهد روحش راپاک گرداند, به طورى که هیچ معروفى به گوشش نرسد, مگر آن که آن را بفهمد و هیچ منکرى را نشنود, جز آن که زشتـش داند و سپـس کلمه اى به دلـش الهام کنـد که کـارش را بـدان فـراهـم آرد.

درخواست عافیت از خدا

فسئلـوا ربکـم العافیه و علیکـم بـالـدعه والوقار و السکینه و الحیاء. 
از پـروردگارتان عافیت بخـواهید و نرمش و وقار و آرامـش حیا را حفظ کنیـد.

دعا ، خودعمل است

اکثـروا من الدعاء, فان الله یحب مـن عباده الذین یدعونه, وقد وعد عباده المومنین الاستجابه والله مصیر دعاء المـومنین یوم القیامه لهم عملا یزیدهـم به فى الجنه. 
زیاد دعا کنید, زیرا خداوند بندگان دعا کـن خود را دوست دارد و به بندگان مومنـش وعده اجابت داده است, وخداوند در روز قیامت دعاى مـومنان رااز کردارشان محسـوب دارد و ثـوابـش را بـا بهشت فزاید.

بینوایان مسلمان رادوست بداریم

وعلیکم بحب المساکین المسلمین فان من حقرهم و تکبر علیهم فقد زل عن دیـن الله و الله له حاقـر ماقت وقد قال ابـونا رسـول الله ( ص) (( امرنـى ربـى بحب المساکین المسلمین منهم)). 
برشما باد به دوستـى مستمندان مسلمان, زیرا هر کس آنان را کوچک بدارد و بر آنها تکبر ورزد, به راستـى که از دیـ ن خدا لغزیده و خـدا کـوچک کننده و زبـون کننده اوست, و پدر ما رسـول خد(صلّی الله علیه وآله) فرمـوده: (( پروردگارم به مـن دستـور داده است که مستمنـدان مسلمـان را دوست بـدارم. ))

رابطه حسد و کفر

ایـاکـم ان یحسـد بعضکـم بعضـا فـان الکفـر اصله الحسـد. 
از حسـد ورزى به یکـدیگـر بپـرهیزیـد, زیـرا ریشه کفـر, حسـد است.

اعمال محبت آور

ثلاث تـورث المحبه: الـدیـن و التـواضع والبذل. 
سه چیز است که محبت آورد: قـرض دادن وفـروتنـى و بخشـش.

اعمال دشمنى آور

ثلاثه مکسبه للبغصـاء: النفـاق والظلم و العجب.
سه چیز است که دشمنـى مـىآورد: دو رویـى , ستـم و خـودبینـى .

نشانه هاى صبر شجاعت دوستی

ثلاثه لا تعرف الا فـى ثلاثه مـواطن : لایـعرف الحلیـم الا عنـد الغضب و لاشجاع الا عندالحرب, ولا اخ الا عند الحاجه. 

سه کس اند که شناخته نشوند جز در سه جا: بـردبار شناخته نشـود جز به هنگام خشـم , وشجاع شناخته نشـود جز به وقت نبـرد , وبـرادر و دوست شنـاخته نشـود جز به وقت نیاز.

نشانه هاى نفاق

ثلاث من کن فیه فهو منافق و ان صام و صلى: من اذا حـدث کذب و اذا وعد اخلف. و اذا ائتمن خان.

سه چیز است در هر که باشد منافق است, اگر چه روزه بدارد ونماز بخواند: آن که چون سخن گوید دروغ گوید , و چون وعده کند خلاف ورزد و چون امنیش دانند خیانت نماید.

از سه کس پرهیز کن !

لاتشـاور احمق, و لاتستعن بکذاب و لاتثق بمـوده ملوک. 
با احمق مشورت نکن, واز دروغگو یارى مجو,و به دوستى زمامداران اعتماد مکن.

نشانه هاى بزرگواری

ثلاث مـن کـن فیه کـان سیـدا: کظم الغیظ والعفـو عن المسیىء والصله بـالنفـس والمـال. 
سه چیز است که در هـر که بـاشـد آقـا و سـرور است: خشـم فـرو خـوردن ,گذشت از بدکـردار, کمک و صله رحـم بـا جـان و مـال.

دیگر نشانه هاى بزرگوارى

ثلاثه تـدل علـى کـرم المـرء : حسن الخلق , و کظم الغیظ و غض الطـرف. 
سه چیز است که دلیل بزرگوارى شخص است : خوشخویى, فرو بردن خشم , و فرو هشتن چشم

نشانه هاى بلاغت

ثلاثه فیهن البلاغه: التقـرب من معنى البغیه, والتبعد من حشوالکلام , والدلاله بالقلیل على الکثیر. 
سه چیز است که در آن بلاغت و شیـوایـى است: معنى مقصود را رساندن, و از سخـن بیهوده دورى جستـن , و بـا لفظ کم, معنـى بسیـار را رسـانـدن.

نجات در سه چیز است

النجـاه فـى ثلاث: تمسک علیک لسـانک, ویسعک بیتک و تنـدم على خطیئتک. 
نجات در سه چیز است , زبانت را نگهدارى و در خانه ات بمانى ! و بـر خطایت پشیمان شوى.

انس وصفا در سه چیز است

الانـس فـى ثلاث: فـى الزوجه المـوافقه والـولد البار والصـدیق المصافى. 
انـس در سه چیز است: زن مـوافق و فـرزنـد نیکوکار و دوست خالص و بـا صفـا.

سه چیز , تباهى مىآورند

ثـلاثه تکدر العیش : السلطان الجائر, والجار السـوء و المراه البذیه. 
سه کس زندگى را تیره کنند: زمامدار ستمگر , وهمسایه بد وزن بى شرم و بدزبان

سه چیز محرومیت ساز

من طلب ثلاثه بغیر حق حرم ثلاثه بحق: من طلب الدنیا بغیر حق حرم الاخره بحق, و مـن طلب الریاسه بغیـر حقحرم الطاعه له بحق و مـن طلب المال بغیـر حق حـرم بقائه له بحق. 

هـر که سه چیز را به ناحق خـواهـد از سه چیز به حق محـروم گردد:

۱ـ هـر که دنیـا را به نـاحق خـواهـد از آخـرت به حق محـروم گردد
۲ـ هـر که به نـاحق ریـاست طلبـد از طـاعت به حق محـروم گردد
۳ـ هـر که به نـاحق مـالـى را طلبـد از مـانـدگـارى به حق آن محـروم گردد.

سلامتی در گریز از سه چیز است

ان یسلـم الناس مـن ثلاثه اشیاء کانت سلامه شـامله: لسان السوء و ید السوء و فعل السوء. 
اگـر مـردم از سه چیز در سلامت بـاشنـد, سلامت کـامل خـواهنـد داشت: زبان بد ودست بد و کاربد.

کمال احسان به سه چیز است

لایتـم المعروف الا بثلاث خصـال: تعجیله و تقلیل کثیره و ترک الامتنان به. 
احسان و نیکى کامل نباشد, مگر با سه خصلت: شتاب در آن , کم شمردن بسیار آن و منت ننهادن بر آن.