گفتاری ازویکتور هوگو

برايت آرزو مى‌کنم که عاشق شوى،
و اگر هستى، کسى هم به تو عشق بورزد،
و اگر اينگونه نيست، تنهاييت کوتاه باشد،
و پس از تنهاييت، نفرت از کسى نيابى،
آرزومندم که اينگونه پيش نيايد …… ويکتور هوگو

من نميگويم هرگز نبايد در نگاه اول عاشق شد اما اعتقاد دارم بايد بار دوم هم نگاه کرد. ويکتور هوگو

در زندگي يک مرد ? روز ارزش دارد : روزي که با زني آشنا ميشود و روزي که او را به خاک مي سپارد. ويکتور هوگو

خوشبخت كسي است كه به يكي از دو چيز دسترسي دارد : يا كتابهاي خوب يا دوستاني كه اهل كتاب باشند. ويکتور هوگو