گفتـــــمت

گفتم من سایه توام سایه نه گلایه باش باش در من نه بیرون از من گفتی هستـــــــــم اما برای اینکه بگو هستی نرو گفتم چگونه بگوییم جابه جایی من حرکت من است

من حرکت میکنم که تورا از تمام زاویه ها, تمام منظره هایت دیده باشــــــــم.

هیچ نگفتی ماندی و از دور نگاهم میکنـــــــی و من اینجا