گفتند ستاره را نمی توان چید…

گفتند ستاره را نمی توان چید …

و آنان که باور کردند …

برای چیدن ستاره …

حتی دستی دراز نکردند …

اما باور کن …

که من به سوی زیباترین و دورترین ستاره …

دست دراز کردم …

و هر چند دستانم تهی ماند …

اما چشمانم لبریز ستاره شد