گلواژه های ناب و پرمحتوای زندگی

خط برای زندگی

۱ .دوست دارم نه به خاطر شخصیت تو بلکه بخاطر شخصیتی که من درهنگام با تو

بودن پیدا می کنم

۲ .هیچکس لیاقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن

تو نمی شود

۳ .اگر کسی تورا آنطور که میخواهی دوست ندارد. به این معنی نیست که تو را با تمام

وجودش دوست ندارد

۴٫ دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند

۵ . بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او

نخواهی رسید

۶ . هرگز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحتی چون هر کس امکان دارد عاشق لبخند

تو شود

۷ . تو ممکن است تو دنیا فقط یک نفر باشی ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی

۸ . هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند نگذران

۹ . شاید خدا خواسته است که ابتدا بسیاری از افراد نا مناسب را بشناسی و سپس

شخص مناسب را . به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر متوانی شکر گذار باشی

۱۰ . به چیزی که گذشت غم مخور به آنچه پس از آن آمد لبخند بزن .

۱۱ . همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و

فقط مواظب باش کهبه کسی که تو را آزرده دو باره اعتماد نکن

۱۲ . خود را به فرد دیگری تبدیل کن و مطمئن باش که خود را می شناسی قبل از آنکه

شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد

۱۳ . زیاد از حد خود را تحت فشار نگذار بهترین چیز زمانی اتفاق می افتد که انتظارشو

نداری.